Tworzenie ZAZ .

TWORZENIE ZAZ:

O utworzenie ZAZ ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, tj.:

- Powiat,
- Gmina,
- fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna.

ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – to organizacyjnie i finansowo wydzielone jednostki, które uzyskują status zakładu. Nadanie statusu ZAZ następuje w drodze decyzji wydawanej przez właściwego miejscowo wojewodę na wniosek podmiotu tworzącego ZAZ.

W ramach kosztów utworzenia zakładu ze środków PFRON może być finansowane:

1. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację;

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

3. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację, pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

4. Zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

5. Zakup lub wynajem środków transportu.

Głównym źródłem finansowania i tworzenia ZAZ są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej kolejności są to dotacje z Urzędu Miasta, Gminy lub Starostwa Powiatowego oraz budżetu województwa.

Na podstawie art. 68c ust. 2 ustawy o rehabilitacji (...) maksymalne dofinansowa­nie ze środków PFRON kosztów działania istniejących już zakładów aktywności zawo­dowej nie może przekroczyć 90% tych kosztów, a koszty utworzenia nowego zakładu nie mogą być większe niż 65% tych kosztów. Koszty działania zakładów aktywności za­wodowej w wysokości pozostałych 10% kosztów ogółem, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 są współfinansowane ze środków samorządu województwa, z tym że procentowy udział samorządu w kosztach może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

Materiał przygotowany przez Panią Marię Dreszer

Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych

28.12.2012 r.