Działanie ZAZ.

DZIAŁANIE ZAZ:

W ramach kosztów działania zakładu ze środków PFRON mogą być finansowane:

1. Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy;

2. Wynagrodzenia personelu zakładu;

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;

4. Składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy,naliczone od kwot wymienionych w pkt 1–3;

5. Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne;

6. Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu;

7. Szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu;

8. Szkolenia personelu zakładu;

9. Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów;

10. Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

11. Wymiana maszyn i urządzeń w związku:

- ze zmianą profilu działalności zakładu,
- z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych;

12. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.

Na podstawie art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…) maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działania istniejących już zakładów aktywności zawodowej nie może przekroczyć 90% tych kosztów. Koszty działania zakładów aktywności zawodowej w wysokości 10% kosztów ogółem, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 są współfinansowane ze środków samorządu województwa, z tym że procentowy udział samorządu w kosztach może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

Materiał przygotowany przez Panią Marię Dreszer

Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych

28.12.2012 r.